Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zespół

Uniwersytet Warszawski

a photo of Joanna Nijakowska

prof. ucz. dr. hab. Joanna Nijakowska – project coordinator

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego Joanna Nijakowska pracuje w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW. Jej badania i publikacje skupiają się na zagadnieniach związanych z dydaktyką i akwizycją języka obcego, specjalnymi potrzebami edukacyjnymim, trudnościami w uczeniu się, edukacją włączającą w zakresie nauczania języka obcego oraz szkoleniem nauczycieli języków obcych i rozwojem zawodowym w tym zakresie. Była inicjatorką i koordynatorką licznych nagradzanych (ELTons, European Language Label, Success Story) projektów międzynarodowych (współfinansowanych ze środków Komisji Europejskiej), oraz materiałów szkoleniowych dla nauczycieli w ramach DysTEFL.

j.nijakowska@uw.edu.pl

a photo of Ewa Guz

dr Ewa Guz

Ewa Guz jest adiunktem i Dyrektorem ds. Kształcenia w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW. Doktorat w dyscyplinie językoznawstwa uzyskała w 2011 roku. Jej badania dotyczą akwizycji drugiego języka w mowie, oraz nauczania języków obcych w środowisku szkolnym. Jest autorką licznych publikacji na temat płynności w mowie w drugim języku, dyskursu w klasie językowej, zaangażowania młodych uczniów oraz umiejętności czytania i pisania w języku obcym na poziomie akademickim. Jej ostatnie publikacje skupiają się na roli nauczyciela i relacji władzy pomiędzy nauczycielem i młodymi uczniami w klasie językowej. Obecnie prowadzi zajęcia na temat akwizycji języka, oceny i pomiaru kompetencji językowych oraz dydaktyki ogólnej oraz jest promotorem prac magisterskich na kierunku Nauczanie Języków Obcych.

e.guz@uw.edu.pl

a photo of Dorota Sidor

Dorota Sidor

Od 2007 roku Dorota Sidor jest silnie związana z branżą e-learningu. W Centrum Kompetencji Cyfrowych zarządza zespołem ekspertów wpierających kadrę akademicką w zakresie nauczania online. Dorota jest również odpowiedzialna za rozwój oferty szkoleniowej CKC UW. Wraz z grupą innych wspaniałych osób współpracowała w procesie tworzenia przepisów UW dotyczących kształcenia zdalnego w trakcie pandemii COVID-19. W projekcie SCALED zajmuje się dostępnością cyfrową Systemów Zarządzania Nauczaniem, projektowaniem kursów online oraz Projektowaniem Uniwersalnym w edukacji.

d.sidor@uw.edu.pl

a photo of Agnieszka Kałdonek-Crnjaković

dr Agnieszka Kałdonek-Crnjaković

Zainteresowania naukowe dr Agnieszki Kałdonek-Crnjaković obejmują specjalne potrzeby edukacyjne ze szczególnym uwzględnieniem trudności w uczeniu się, strategii uczenia się języka w zakresie czytania i pisania oraz zróżnicowane podejście w kontekście nauczania języka angielskiego obcego i drugiego. Przed objęciem stanowiska na uczelni pracowała jako nauczyciel drugiego/obcego języka z uczniami ze szczególnymi potrzebami. Agnieszka pełniła również funkcje kierownicze i merytoryczne w zakresie nauczania języków obcych w szkołach językowych w Polsce i Chorwacji oraz była koordynatorem w zakresie nauczania języka angielskiego jako obcego dla uczniów ze specialnymi potrzebami w George Mitchell School w Londynie.

a.kaldonek2@uw.edu.pl

mgr Małgorzata Kolera

Małgorzata Kolera jest psycholożką i germanistką zawodowo od 18 lat związaną z CKNJOiEE oraz szkołami prowadzonymi przez Fundację AlterEdu. W obszarze jej zainteresowań badawczych i dydaktycznych znajdują się: praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności ze spektrum autyzmu, wdrażanie i popularyzacja standardów opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej, jak również relacje interpersonalne i emocje w nauczaniu języków obcych, przygotowanie nauczycieli języków obcych do pełnienia roli wychowawców oraz uwarunkowania i rozwijanie kompetencji społecznych nauczycieli języków obcych.

m.kolera@uw.edu.pl

Zbigniew Drzazga

Zbigniew pracuje w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami od 1997 roku i odpowiada za wsparcie osób niewidomych i słabowidzących w korzystaniu z nowoczesnych technologii. Specjalizuje się w przygotowywaniu materiałów wykonanych pismem Braille’a oraz techniką druku wypukłego, dostępnością cyfrową w sieci oraz standaryzacją materiałów cyfrowych.

zbigniew.drzazga@uw.edu.pl

Michał Kuźmicki

dr Michał Kuźmicki

Michał Kuźmicki jest nauczycielem akademickim w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał stopień doktora w dyscyplinie językoznawstwa (specjalizuje się w fonologii generatywnej) i jest autorem oferowanego w CKNJOiEE UW konwersatorium “Językoznawstwo dla nauczycieli”. Uczy języka angielskiego osoby dorosłe, korzystając z metod tradycyjnych oraz za pomocą spersonalizowanych kursów tematycznych. Michał jest entuzjastą nowoczesnych technologii cyfrowych oraz mediów społecznościowych; prowadzi kursy i szkolenia dla kadry Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie narzędzi przeznaczonych do prezentacji cyfrowych, popularyzacji nauki w mediach społecznościowych oraz języka angielskiego w kontekście akademickim. W projekcie SCALED jest odpowiedzialny za popularyzację projektu w sieci, elementy graficzne, formatowanie publikacji oraz jest administratorem strony projektu.

m.kuzmicki@uw.edu.pl

Uniwersytet Metropolitalny w Oslo

a photo of Dina Tsagari

prof. Dina Tsagari – Partner coordinator

Dr Dina Tsagari jest profesorem na Uniwersytecie Metropolitalnym w Oslo. Pracowała również na Uniwersytecie Cypryjskim, Greckim Uniwersytecie Otwartym oraz na Politechnice w Hongkongu. Jest badaczką z bogatym dorobkiem potwierdzonym licznymi publikacjami w zakresie trudności w uczeniu się. Prowadzi specjalistyczne warsztaty i kursy na poziomie akademickim oraz występuje na konferencjach naukowych gdzie prezentuje wyniki swoich badań z obszaru nauczania i pomiaru kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego jako obcego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest promotorem wielu prac magisterskich. Uczestniczyła w projektach DysTEFL 1 i 2 finansowanych z funduszy EU. Jej zainteresowania badawcze obejmują również język testów i pomiaru kompetencji, projektowanie i ocenę materiałów dydaktycznych, zróżnicowane podejście w kontekście nauczania, wielojęzyczność oraz edukację zdalną. Zarządza kilkoma zespołami badawczymi, w tym CBLA SIG – EALTA, EnA – OsloMet; oraz związana jest z innymi projektami naukowymi takimi jak Kids4All, KriT, DINGLE, ENRICH, TALE, PALM.

dina.tsagari@oslomet.no

a photo of Weiqin Chen

prof. Weiqin Chen

Weiqin Chen jest profesorem na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Metropolitalnego w Oslo oraz kierownikiem zespołu badawczego Universal Design of ICT. Ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu oraz w pracy badawczej w zakresie interakcji między człowiekiem i komputerem, technologii wspierającej i projektowania uniwersalnego w ICT. W bieżącej pracy badawczej największą uwagę poświęca dostępności cyfrowej w kształceniu na poziomie szkoły wyższej.

weiche@oslomet.no

a photo of Norun Christine Sanderson

dr Norun Christine Sanderson

Dr Norun Christine Sanderson jest adiunktem na Uniwersytecie Metropolitalnym w Oslo gdzie obecnie prowadzi zajęcia na poziomie studiów magisterskich na temat różnorodności i barier w ICT. Prowadziła wiele zajęć na uniwersytecie oraz była promotorem prac dyplomowych w zakresie projektorania uniwersalnego w ICT oraz interakcji pomiędzy człowiekiem i komputerem. Od wielu lat jest również kierownikiem studiów magisterskich w zakresie projektowania uniwersalnego w ICT. W swoich badaniach szczególną uwagę poświęca zagadnieniu dostępności na cyfrowych platformach edukacyjnych oraz masowych otwartych kursach online (MOOCs) z perspektywy nauczyciela, rozwijania świadomości nauczycieli w zakresie uniwersalnego projektowania w dydaktyce, podnoszeniu kompetencji nauczycieli w zakresie tworzenia materiałów zgodnych z zasadami projektowania uniwersalnego oraz wykorzystania narzędzi cyfrowych w dydaktyce uczniów z dysleksją. Uczestniczyła również w pilotażowym projekcie dotyczącym kształcenia i wspierania uniwersyteckiej kadry dydaktycznej w zakresie adaptacji i tworzenia materiałów dydaktycznych zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego oraz miała wkład w kształt szkoleń nauczycieli akademickich w zakresie projektowania uniwersalnego w ICT. Doktorat z Informatyki uzyskała na Uniwersytecie w Oslo.

nsand@oslomet.no

a photo of Hege Knudsmoen

dr Hege Knudsmoen

Hege Knudsmoen pracuje na Wydziale Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Metropolitalnego w Oslo. Prowadziła badania w zakresie inkluzji i edukacji specjalnej. Obecnie najwięcej uwagi poświęca zagadnieniom związanym z międzynarodowymi perspektywami, praktykami i wymianą badawczą, a także umiędzynarodowieniu w zakresie edukacji. Do jej zainteresowań należy również zarządzanie edukacją i prawo oświatowe. W projekcie SCALED odpowiada właśnie za definiowanie i opis zagadnień związanych z zarządzaniem edukacją od strony formalnej i prawnej w zakresie edukacji włączającej.

hegknu@oslomet.no

a photo of Astrid Gillespie

dr Astrid Gillespie

Dr Astrid Gillespie pracuje na Uniwersytecie Metropolitalnym w Oslo, wcześniej była związana z Uniwersytetem w Adger (Nowregia), a stopień doktora uzyskała w 2016 na Uniwersytecie w Oslo. Astrid nabyła szerokie doświadczenie w zakresie dydaktyki i nauczania w norweskim systemie oświaty, między innymi jako nauczycielka, pedagog szkolna i zastępca dyrektora. Obecnie naucza pedagogiki i jest promotorką prac magisterskich na Wydziale Kształcenia Nauczycieli w OsloMet. W swoich badaniach największą uwagę poświęca współpracy między nauczycielami w zakresie edukacji specjalnej na drugim i trzecim etapie edukacyjnym, ocenie i pomiarze kompetencji ucznia, prawnym aspektom edukacji włączającej, włączającej edukacji językowej oraz kształceniu nauczycieli. Jest zaangażowana w liczne projekty finansowane przez Research Council of Norway (m.in. TEQ21, RECONNECT, Speaking up for the quiet ones).

astridg@oslomet.no

a photo of Veerle Garrels

dr Veerle Garrels

Dr Veerle Garrels jest adiunktem na Uniwersytecie Metropolitalnym w Oslo gdzie zajmuje się pracą badawczą w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Swoją rozprawę doktorską poświęciła badaniu motywacji uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. W swoich badaniach szczególną uwagę poświęca chorobom i zaburzeniom w zakresie rozwoju układu nerwowego, jakości życia, jakości edukacji specjalnej oraz osobom szczególnie narażonym na wykluczenie w edukacji. Jako wykładowca akademicki, Veerle stara się dostosować swoje metody dydaktyczne do zróżnicowanej społeczności studentów i kreatywnie podchodzi do tworzenia swoich zajęć.

veerle.garrels@oslomet.no